客語初級認證講義:五、看圖

看圖片,聽音檔,想像出情境,跟著說幾次,熟練到背起來。
下載PDF:https://tinyl.io/4Qeq

五、看圖

看圖 - 01 時間
1 根據這張課表,哪日个第幾多節課會用學客事?

2 根據這張課表,拜二晨早有麼个課程?各有幾多節?

3 根據這張課表,拜幾會用上電腦課?上幾多節課?

4 根據這張課表,幾多點開始歇當晝、食飯?歇到幾時?

5 阿媽胃疾,佢个藥袋面上有教佢幾時愛食、愛食幾多粒,請你拁阿媽講清楚哦!

6 這張圖內底,阿依今年幾多歲?哪日過生日?

7 這張廣告單係講這站有麼个活動?

8 根據這張公告,園遊會係麼个日期舉辦?到幾多點煞?

9 這係2017年1月个月曆,請你拁大家講哪日係舊曆年三十?哪日年初一?猶有哪日愛轉外家呢?

10 日誌提供真多訊息,對這張日誌內底,你會拁人紹介哪兜咧?

看圖 - 02 空間
1 這係伯㜷屋下个門牌,請你詳細講出佢个地址。

2 你去動物園尞,這下在服務中心提着地圖,你想討䀴臺灣烏熊、象,猶有鳥,愛仰子行較好?

3 根據這張圖,阿華在臺北車站坐公車去尞,會經過哪兜車站?頭尾會到哪站?

4 阿華討坐101个公車去淡水阿公个屋下尞,根據這張圖,在東門上車了後會先到哪站?擱經過哪兜車站正會到位呢?

5 根據這張博愛座个圖片,請你說明一下:應該愛讓得哪兜人先坐呢?

6 路上有這三個標誌,請你講愛注意哪兜事情。

7 路上有這三個禁止標誌,請你講出有哪兜事情毋會用做。

8 這係身障車位,假使普通人儘採歇,車可能會仰子?愛打幾多號个電話去檢舉呢?

9 根據這張標誌,坐電扶梯个時務愛注意着哪兜事情呢?請你講䀴望。

10 這張地圖面上有四個縣市,離臺中頭近个係哪個縣市?頭遠个又係哪個縣市呢?

11 根據這張火車路線圖,阿華討對屏東去雲林尋朋友,愛坐哪個方向个火車?先、後會經過哪三個大站?

12 這係一張火車票,請你講䀴望這張車票係對哪位坐到哪位个?車錢幾多?

13 請問各地个天氣係仰子?

“14 在這張亞洲地圖內底,臺灣就近有哪兜國家呢?請講出一個北片裡、兩個南片裡國家个名。”

15 在這張亞洲地圖內底,請你講出臺灣个人口有幾多?和新加坡人口比起來係仰子?

16 根據這張歐洲地圖,請講出和法國陸地連共下个、和無連共下个國家各一個。

17 根據這張歐洲地圖,你愛食哪兜國家个麼个物件?

18 這張圖內底,桌崠有麼个物件?桌下个物件又愛仰子來形容?

看圖 - 03 飲食
1 這張圖係阿明昨日食个物件,請你講䀴望佢有食真多麼个?

2 這粒飯包䀴起來真餳人食,請你講䀴望,內底有哪幾下件菜。

3 來到果菜擔,請根據相片面上个物件,你會拁頭家講討買哪兜果子?

4 圖面上个便利商店,會用買麼个物件?猶擱有真多麼个服務?

5 食晝啊!照這張菜單,飯、湯、菜三種,逐種頭少點一件,你想討食麼个?

6 這張圖總係在農民曆面上䀴會着,係毋會用共下食个物件,請你詳細紹介得大家知。

看圖 - 04 器物
1 請講出這兜洗浴間會用着个物件。

2 這張圖內底,妹子个手提着麼个物件?準備討做麼个?

3 這張圖係提醒考生愛注意哪兜事情?請你解說得考生聽。

4 根據這張廣告,麼个物件頭貴?賣幾多錢?麼个物件頭便宜?賣幾多錢?

5 請講出這張圖面上,有幾多種錢?做下係幾多錢?

6 請講出這張圖內底个錢,係有幾多種錢?各有幾多張?攏總幾多錢?

7 請你講䀴望,下腳兩張圖有麼个無共款呢?比論講色地、樣式、數量等等。

8 這係奧運會个標誌,請你講出佢係麼个形合起來个?攏總有幾多個?有哪兜色地?

9 請問人國家个國旗有哪三種色地?

10 這張圖係視力檢查表,請你講出頭面上遐排三個圖各係麼个色?圖个開口向哪裡?

看圖 - 05 生活
1 請䀴圖講出公園內底个人在遐做哪兜活動?

2 這張公告係通知麼个活動?在麼个所在舉辦?

3 根據這張公告,若係討了解園遊會个詳細情形,電話愛打幾多號?尋麼儕問?

4 這擺園遊會,力足大个人會用參加麼个比賽?足會唱山歌个人會用參加麼个比賽?

5 圖內底个人當在遐做麼个?請紹介一下佢人分做幾多隊、一隊幾多人、著麼个衫?

6 鐵人三項有泅水、騎鐵馬、走相捎。請你紹介一下佢人係仰子進行个?

7 這運動場內底走相躐个選手發生麼个事情?請你講䀴望。

8 根據這張圖,除了擤濞了後,猶有哪兜時務愛洗手,正毋會得流感穢着?

9 這張圖內底,囝子得麼个熝着啊?佢愛較緊去做麼个?

10 下腳北極熊个相片,得人䀴着真毋盼,請你講䀴望佢个外形仰子。

11 請講出圖面上溪底污染个情形係仰子?

12 有一輛貨車載个河馬,得路上个車嚇着嗄跌落來。請你講䀴望,河馬䀴起來仰子?

13 根據這張動物園个圖,請你紹介三種動物,各有麼个特點?

14 這張圖,箱个內底和外頭有麼个物件?係麼个色个?

15 預防天狗熱,愛巡䀴望哪跡位有積水無,猶擱張水个桶嘛愛倒揜。請你講䀴望猶有哪兩件事情愛做。

16 這係你个屋下人,請你紹介一下有哪兜人?頭老个兩儕係你个麼儕?

17 你䀴着賊揹物件拚勢走!請你形容遐個賊个樣得巡查聽,好較緊拁佢捉起來。

18 下腳係阿姨个相片,請你講䀴望佢今日係仰子个打扮。